Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING STICHTING GILDE LOSSER

De verwerking va persoonsgegevens zijn in twee specifieke groepen uit te splitsen:
A. Deelnemers/Vrijwilligers van het Gilde (Werkplaats, Repair Café en Glas-in-lood project
B. Cliënten, die artikelen ter vervaardiging of reparatie aanbieden.
 
A. Het Bestuur van Gilde Losser en Het Repair Café Losser verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van door hen georganiseerde activiteiten en opgave aan verzekeringen. Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:
• voor- en achternaam
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
Wij verwerken geen andere gegevens en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het melden van activiteiten en sturen van attenties bij persoonlijke aangelegenheden. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, tot u aangeeft geen prijs meer te stellen op de genoemde melding of uw deelnemerschap aan het Gilde beëindigt.
 
B. Het Bestuur van Gilde Losser en Het Repair Café Losser verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van door hen georganiseerde activiteiten. Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:
• voor- en achternaam
• telefoonnummer
• e-mailadres
• aard en type van uw te vervaardigen of te repareren eigendom(men).
 
Wij verwerken geen andere gegevens en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de registratie van eigendom van de te reparen artikelen. Daarnaast worden telefoonnummers en email gebruikt om u de status van de reparatie te laten weten. Gegevens over de artikelen worden gebruikt voor statische overzichten en zijn anoniem. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw persoonlijke gegevens worden niet elektronisch verwerkt of opgeslagen.
 
Wij geven derden geen inzage in de persoonsgegevens, verkopen of geven uw gegevens niet aan derden en dan nog uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De anonieme statische gegevens worden gedeeld met enkele belanghebbenden, zoals stichtingen voor sociaal cultureel werk en Repair Café organisaties.
 
Het Bestuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, meld dit dan bij de secretaris van het Gilde.
 
Indien het voornemen bestaat bij bepaalde gelegenheden foto's van aanwezigen te maken, zal in alle gevallen voorafgaand aan u worden gevraagd of er bezwaren bestaan tegen publicatie (in welke vorm dan ook) van die foto's.
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de secretaris van het Gilde.
Huisregels
Huisregels
De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.
Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen
of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.  
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
WEGGOOIEN? MOOI NIET!